GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014khuvựcHàNội:Tưngbừngngàyhộibóngđáphongtrào

GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014khuvựcHàNội:Tưngbừngngàyhộibóngđáphongtrào

Từ ngày 15/10, mọi ngã đường ở Thủ đô như đều dẫn về Cung thể thao Quần Ngựa, nơi diễn ra giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2014.